ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Data–менеджмент та управління цифровізацією
Кваліфікація: освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр спеціальність «Менеджмент»

Тип диплому
Державний диплом фахового молодшого бакалавра.
Термін навчання
3 роки, 5 місяців
Вартість
50 000 грн
Спеціальність
Менеджмент
Мета освітньої програми
Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з управління, які відповідають потребам ринку, і здатні працювати в цифровому середовищі з навичками як в ІТ, так і в економіко-організаційній сферах - здатних реалізувати та керувати процесом цифрової трансформації компаній та взаємодіяти з великими масивами даних.


Загальна інформація
Профіль освітньої програми зі спеціальності 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Data–менеджмент та управління цифровізацією»)
Повна назва ЗВО та структурного підрозділу
Університет штучного інтелекту та цифровізації Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж університету штучного інтелекту та цифровізації»

Ступінь фахової передвищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр спеціальність «Менеджмент» освітньо-професійна програма «Data–менеджмент та управління цифровізацією»
Офіційна назва освітньої програми
«Менеджмент»
Тип диплому та обсяг освітньої програми
Диплом фахового молодшого бакалавра, 150 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 5 місяців
Цикл/рівень
НРК України – 5 рівень, FQ-EHEA – короткий підцикл, EQF-LLL- 4 рівень
Передумови
  • базова загальна середня освіта;

  • повна загальна середня освіта, за умови вступу на старші курси;

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації
Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі управління та адміністрування бізнесу в цифрову еру .
Освітня програма об'єднує фундаментальні знання з:
- менеджменту,
- управління базами даних,
- бізнес-аналітики

та формує локуси базової підготовки з менеджменту, управління даними, бізнес-аналітики, проєктного менеджменту, цифрової трансформації та кібербезпеки.
Ключові слова: менеджмент, бізнес-аналітика, дата-менеджмент, проджект-менеджмент, управлінські рішення, комунікаційний менеджмент, інтелектуальний аналіз даних, управління віртуальним бізнесом, Blockchain
менеджмент ризиків, управління змінами, проєктний менеджмент


Придатність до працевлаштування
Випускники можуть працевлаштовуватись на посади у відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 та обіймати первинні посади:
1231 Менеджер (управитель)
1495 Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки
1475 Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
1474 Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій
1473 Менеджер (управитель) у сфері надання інформації
343 Технічні фахівці в галузі управління
2131.2 Аналітик комп'ютерного банку даних
2433.2 Аналітик консолідованої інформації
2139 Аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем
2139 Аналітик систем захисту інформації та оцінки вразливостей
2131.2 Адміністратор бази даних
Фахівці з дата-менеджменту та управління цифровізацією можуть працювати у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, великих підприємств та підприємств малого і середнього бізнесу та в структурних підрозділах державної форми власності, зокрема на посадах: керівника з цифрової трансформації, бізнес-аналітика, ІТ-менеджера, менеджер ІТ-проекту; аналітик з питань інформатизації; аналітик комп'ютерного банку даних; бізнес-консультант; менеджер з аналізу ефективності підприємства; ІТ-консультант; адміністратор бази даних; менеджер з управління доступами (access manager); адміністратор задач; адміністратор системи; експерт з питань цифровізації.
Програмні результати навчання
РН 1. Знати свої права, як члена суспільства, цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.
РН2. Використовувати різні форми і методи рухової активності для ведення здорового способу життя.
РН 3. Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності.
РН 4. Застосовувати правові норми, норми з охорони праці, безпеки життєдіяльності у професійній діяльності.
РН 5. Застосовувати сучасний інструментарій менеджменту під час розв'язання професійних завдань.
РН 6. Використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології для розв'язання професійних завдань.
РН 7. Розв'язувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності.
РН 8. Знаходити оптимальні, обґрунтовані, творчі рішення для розв'язування професійних завдань.
РН 9. Пропонувати ефективні методи мотивування персоналу підприємства (підрозділу) для підвищення продуктивності праці.
РН 10. Демонструвати навички самостійної роботи, критики і самокритики, відкритості до нових знань.
РН 11. Здійснювати пошук, збирання, оброблення й аналізування інформації у професійній діяльності.
РН 12. Демонструвати навички командної роботи, лідерства для налагодження комунікації у професійній діяльності.
РН 13. Планувати, аналізувати, контролювати й оцінювати власну роботу і роботу інших осіб у професійній діяльності.
РН 14. Визначати основні економічні показники підприємства (підрозділу) для підвищення ефективності діяльності.
РН 15. Проявляти ініціативу та підприємливість для розвитку підприємства (підрозділу).
РН 16. Застосовувати знання з психології для розв'язання професійних завдань.
РН 17. Складати організаційно-розпорядчі документи для забезпечення ефективної взаємодії у професійній діяльності
РН 18. Розв'язувати професійні задачі пов'язані з цифровою трансформацією організації чи окремих процесів.
РН 19. Демонструвати навички глибинної роботи з даними в цифровому середовищі
РН 20. Розв'язувати управлінські, комунікаційні, організаційні, технічні проблеми засобами цифрових технологій
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність
Право на внутрішню академічну мобільність реалізується учасниками освітнього процесу Коледжу у навчальних закладах/наукових установах — партнерах в межах України. Також національна кредитна мобільність може бути реалізоване здобувачем освіти з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією Університету, в якому він постійно навчається або працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів
Міжнародна кредитна мобільність
На основі двосторонніх договорів між Університетом АІ та цифровізації та закладами освіти іноземних країн-партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не проводиться
Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність ( Обов'язкові компоненти ОП )
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА БРОНЮВАННЯ ПРОГРАМИ
МИ ЗВ'ЯЖЕМОСЯ З ВАМИ ПРОТЯГОМ 30 ХВИЛИН !
Made on
Tilda